Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort. Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je geen vijgen en van doornstruiken geen druiven. Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over. Waarom roepen jullie “Heer, Heer” tegen Mij, maar doen jullie niet wat Ik zeg? Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar Mijn woorden luistert en ernaar handelt:

hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was. Wie wel naar Mijn woorden luistert maar niet doet wat Ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte toen het water ertegen beukte en er alleen een bouwval overbleef.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Marcus 15:40-47 Graflegging
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
0Shares