Veel Joden die naar Maria toe gekomen waren en gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot geloof in Hem. Maar enkelen gingen naar de Farizeeën om hun te vertellen wat Jezus gedaan had. Daarop riepen de hogepriesters en de Farizeeën het Sanhedrin bijeen:

‘Wat moeten we doen? Deze man doet veel wondertekenen, en als we Hem Zijn gang laten gaan, zal iedereen in Hem gaan geloven. Straks grijpen de Romeinen in; dan zullen ze onze tempel en ons volk vernietigen.’ Een van hen, Kajafas, die dat jaar hogepriester was, zei tegen de anderen:

‘Jullie begrijpen het niet! Besef toch dat het in jullie eigen belang is dat één man sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat.’ Dat zei hij niet uit zichzelf:

als hogepriester in dat jaar sprak hij de profetie dat Jezus zou sterven voor het volk, en niet alleen voor het volk, maar ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen. Vanaf die dag overlegden ze hoe ze Hem zouden doden.

Jezus trad onder de Joden niet meer in het openbaar op, maar vertrok naar de omgeving van de woestijn, naar de stad Efraïm. Daar bleef Hij met Zijn leerlingen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
0Shares