Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou Ik graag willen dat het al brandde! Ik moet een doop ondergaan, en Ik word hevig gekweld zolang die niet volbracht is. Denken jullie dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Geenszins, zeg Ik jullie, Ik kom verdeeldheid brengen. Vanaf heden zullen vijf in één huis verdeeld zijn: drie tegen twee en twee tegen drie. De vader zal tegenover zijn zoon staan en de zoon tegenover zijn vader, de moeder tegenover haar dochter en de dochter tegenover haar moeder, de schoonmoeder tegenover haar schoondochter en de schoondochter tegenover haar schoonmoeder.’

Tegen de menigte zei Hij:

‘Wanneer jullie een wolk zien opkomen in het westen, zeggen jullie meteen dat er regen op komst is, en dat is ook zo. En wanneer jullie merken dat de wind uit het zuiden komt, zeggen jullie dat er hitte op komst is, en dat is ook zo. Huichelaars! De aanblik van de aarde en de hemel kunnen jullie duiden, hoe kan het dan dat jullie deze tijd niet kunnen duiden? Waarom bepalen jullie niet uit jezelf wat juist is? Als je met je tegenstander op weg bent naar een hoge autoriteit, doe dan moeite om nog onderweg tot een vergelijk met hem te komen, anders sleept hij je voor de rechter, en de rechter zal je uitleveren aan de gerechtsdienaar, en die zal je in de gevangenis gooien. Ik zeg je, dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
0Shares