Enkele Sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen naar Hem toe en vroegen Hem:

‘Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven:

als een gehuwd man sterft zonder dat zijn vrouw kinderen heeft gebaard, moet zijn broer met die vrouw trouwen en nakomelingen verwekken voor zijn broer. Nu waren er zeven broers. De eerste was gehuwd, maar stierf kinderloos; daarna trouwde de tweede broer met de vrouw en vervolgens de derde, en toen de andere broers, maar alle zeven waren ze kinderloos toen ze stierven. Ten slotte stierf ook de vrouw. Wiens vrouw is ze dan bij de opstanding? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest.’ Jezus zei tegen hen:

‘De kinderen van deze wereld huwen en worden uitgehuwelijkt, maar wie waardig bevonden is deel te krijgen aan de komende wereld en aan de opstanding van de doden, huwt niet en wordt niet uitgehuwelijkt. Zij kunnen ook niet meer sterven, want ze zijn als engelen en ze zijn kinderen van God omdat ze deel hebben aan de opstanding. Dat de doden opgewekt worden, dat heeft ook Mozes al duidelijk gemaakt in de tekst over de doornstruik, waar hij spreekt over de Heer als de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob. Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor Hem zijn allen in leven.’ Enkele schriftgeleerden zeiden:

‘Meester, wat U zegt is juist.’ En niemand durfde Hem nog een vraag te stellen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
0Shares