Enkele Sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen naar Hem toe en vroegen Hem:

‘Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven:

als een gehuwd man sterft zonder dat zijn vrouw kinderen heeft gebaard, moet zijn broer met die vrouw trouwen en nakomelingen verwekken voor zijn broer. Nu waren er zeven broers. De eerste was gehuwd, maar stierf kinderloos; daarna trouwde de tweede broer met de vrouw en vervolgens de derde, en toen de andere broers, maar alle zeven waren ze kinderloos toen ze stierven. Ten slotte stierf ook de vrouw. Wiens vrouw is ze dan bij de opstanding? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest.’ Jezus zei tegen hen:

‘De kinderen van deze wereld huwen en worden uitgehuwelijkt, maar wie waardig bevonden is deel te krijgen aan de komende wereld en aan de opstanding van de doden, huwt niet en wordt niet uitgehuwelijkt. Zij kunnen ook niet meer sterven, want ze zijn als engelen en ze zijn kinderen van God omdat ze deel hebben aan de opstanding. Dat de doden opgewekt worden, dat heeft ook Mozes al duidelijk gemaakt in de tekst over de doornstruik, waar hij spreekt over de Heer als de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob. Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor Hem zijn allen in leven.’ Enkele schriftgeleerden zeiden:

‘Meester, wat U zegt is juist.’ En niemand durfde Hem nog een vraag te stellen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
0Shares