Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
 
Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!
 
Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Marcus 16:1-8 Het lege graf
0Shares