Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie:
 
zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
 
En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie:
 
zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
 
Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het Hem vragen. Bid daarom als volgt:
 
Onze Vader in de hemel, laat Uw naam geheiligd worden, laat Uw koninkrijk komen en Uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. 
 
Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.
 
Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo’n somber gezicht als de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie:
 
zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
0Shares