De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het pretorium en verzamelden de hele cohort om Hem heen. Ze kleedden Hem uit en deden Hem een scharlakenrode mantel om, ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op Zijn hoofd. Ze gaven Hem een rietstok in Zijn rechterhand en vielen voor Hem op de knieën. Spottend zeiden ze:

‘Gegroet, koning van de Joden, ‘ en ze spuwden op Hem, pakten Hem de rietstok weer af en sloegen Hem tegen het hoofd. Nadat ze Hem zo hadden bespot, trokken ze Hem de mantel uit, deden Hem Zijn kleren weer aan en leidden Hem weg om Hem te kruisigen.

Bij het verlaten van het pretorium troffen ze een man uit Cyrene die Simon heette, en hem dwongen ze het kruis te dragen. Zo kwamen ze bij de plek die Golgota genoemd wordt, wat ‘schedelplaats’ betekent. Ze gaven Jezus met gal vermengde wijn, maar toen Hij die geproefd had, weigerde Hij ervan te drinken. Nadat ze Hem gekruisigd hadden, verdeelden ze Zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen, en ze bleven daar zitten om Hem te bewaken. Boven Zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht, die luidde:

‘Dit is Jezus, de koning van de Joden’. Daarna werden er naast Hem twee misdadigers gekruisigd, de een rechts van Hem, de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met Hem:

‘Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in drie dagen weer opbouwen? Als je de Zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis af!’ Ook de hogepriesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen:

‘Anderen heeft Hij gered, maar zichzelf redden kan Hij niet. Hij is toch koning van Israël, laat Hij dan nu van het kruis afkomen, dan zullen we in Hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat die Hem nu dan redden, als Hij Hem tenminste goedgezind is. Hij heeft immers gezegd:

“Ik ben de Zoon van God.”‘ Precies zo beschimpten Hem de misdadigers die samen met Hem gekruisigd waren.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
0Shares