Denk niet dat Ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; de vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten! Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van Mij, is Mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van Mij, is Mij niet waard. Wie niet zijn kruis op zich neemt en Mij volgt, is Mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, die zal het behouden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
0Shares