Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week Hij uit naar Galilea. Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaüm, aan het Meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja:

‘Land van Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister:

Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend Licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het Licht beschenen.’ Vanaf dat moment begon Jezus Zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei Hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’

Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en Zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen:

‘Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Ze lieten meteen hun netten achter en volgden Hem. Even verderop zag Hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden Hem.

Hij trok rond in heel Galilea; Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Het nieuws over Hem verspreidde zich in heel Syrië. Allen die ergens aan leden en die gekweld werden door een ziekte of door pijn, en ook bezetenen en maanzieken en verlamden werden bij Hem gebracht, en Hij genas hen. En grote groepen mensen volgden Hem, uit Galilea en Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de overkant van de Jordaan.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
0Shares