Daarop kwamen de leerlingen van Johannes bij Hem en vroegen:

‘Waarom vasten wij en de Farizeeën wel regelmatig, en Uw leerlingen niet?’ Jezus antwoordde:

‘Bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, dan zullen ze vasten. Niemand verstelt een oude mantel met een lap die nog niet gekrompen is. Want dan trekt de nieuwe lap de mantel kapot en wordt de scheur nog groter. Evenmin giet men jonge wijn in oude leren zakken. Anders scheuren de zakken, dan wordt de wijn verspild en gaan de zakken verloren. Maar gaat de nieuwe wijn in nieuwe zakken, dan blijven beide behouden.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
0Shares