Een leerling staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet boven zijn heer. Een leerling moet er genoegen mee nemen te worden als zijn leermeester, en de slaaf als zijn heer. Als ze de heer des huizes al Beëlzebul genoemd hebben, waarvoor zullen ze dan zijn huisgenoten wel niet uitmaken? Wees dus niet bang voor hen. Want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden en niets is geheim dat niet bekend zal worden. Wat Ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht, en wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor Hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna. Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Iedereen die Mij zal erkennen bij de mensen, zal ook Ik erkennen bij Mijn Vader in de hemel. Maar wie Mij verloochent bij de mensen, zal ook Ik verloochenen bij Mijn Vader in de hemel.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
0Shares