Een leerling staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet boven zijn heer. Een leerling moet er genoegen mee nemen te worden als zijn leermeester, en de slaaf als zijn heer. Als ze de heer des huizes al Beëlzebul genoemd hebben, waarvoor zullen ze dan zijn huisgenoten wel niet uitmaken? Wees dus niet bang voor hen. Want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden en niets is geheim dat niet bekend zal worden. Wat Ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht, en wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor Hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna. Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Iedereen die Mij zal erkennen bij de mensen, zal ook Ik erkennen bij Mijn Vader in de hemel. Maar wie Mij verloochent bij de mensen, zal ook Ik verloochenen bij Mijn Vader in de hemel.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
0Shares