Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt.

Van Abraham tot David telt de lijst dus veertien generaties, van David tot de Babylonische ballingschap veertien generaties, en van de Babylonische ballingschap tot Christus veertien generaties.

De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen Zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei:

‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal Zijn volk bevrijden van hun zonden.’ Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd:

‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuël geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen:

hij nam haar bij zich als zijn vrouw, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf Hem de naam Jezus.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
0Shares