Daarop kwam Petrus bij Hem staan en vroeg:

‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ Jezus antwoordde:

‘Niet tot zevenmaal toe, zeg Ik je, maar tot zeventig maal zeven. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
0Shares