Daarop kwam Petrus bij Hem staan en vroeg:

‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ Jezus antwoordde:

‘Niet tot zevenmaal toe, zeg Ik je, maar tot zeventig maal zeven. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
0Shares