Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt hij:

“Ik zal terugkeren naar mijn huis, dat ik verlaten heb.” En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het schoongemaakt is en op orde gebracht. Dan gaat hij weg en haalt er zeven andere demonen bij, slechter dan hijzelf, en ze nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie de demon intrekt er ten slotte veel slechter aan toe dan voorheen. Zo zal het ook gaan met deze verdorven generatie.’

Terwijl Hij nog met de mensen in gesprek was, dienden zich buiten Zijn moeder en Zijn broers aan. Ze vroegen Hem dringend te spreken. Iemand zei tegen Hem:

‘Uw moeder en Uw broers staan buiten, ze willen U spreken.’ Hij antwoordde:

‘Wie is Mijn moeder en wie zijn Mijn broers?’ Hij maakte een gebaar naar Zijn leerlingen en zei:

‘Zij zijn Mijn moeder en Mijn broers. Want ieder die de wil van Mijn Vader in de hemel doet, is Mijn broer en zuster en moeder.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
0Shares