Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. Luisteren ze niet, neem dan een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van ten minste twee getuigen. Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. Ik verzeker jullie:

al wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals:

als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal Mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in Mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
0Shares