Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. Luisteren ze niet, neem dan een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van ten minste twee getuigen. Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. Ik verzeker jullie:

al wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals:

als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal Mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in Mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
0Shares