Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar Hem toe met de vraag:

‘Bent U degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ Jezus antwoordde:

‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien:

blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan Mij geen aanstoot neemt.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
0Shares