Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar Hem toe met de vraag:

‘Bent U degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ Jezus antwoordde:

‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien:

blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan Mij geen aanstoot neemt.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
0Shares