Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd:
 
“Leg geen valse eed af, voor de Heer gedane geloften moeten worden ingelost.” En Ik zeg jullie dat je helemaal niet moet zweren, noch bij de hemel, want dat is de troon van God, noch bij de aarde, want dat is Zijn voetenbank, noch bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote Koning; zweer evenmin bij je eigen hoofd, want je kunt nog niet één van je haren wit of zwart maken. Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad.
 
Jullie hebben gehoord dat gezegd werd:
 
“Een oog voor een oog en een tand voor een tand.” En Ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op. Geef aan wie iets van je vraagt, en keer je niet af van wie geld van je wil lenen.
 
Jullie hebben gehoord dat gezegd werd:
 
“Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” En Ik zeg jullie:
 
heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat Zijn Zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
0Shares