De volgende ochtend vroeg namen alle hogepriesters met de oudsten van het volk het besluit Jezus ter dood te brengen. Nadat ze Hem geboeid hadden, leidden ze Hem weg en leverden Hem over aan Pilatus, de prefect. Toen Judas, die Hem had uitgeleverd, zag dat Jezus ter dood veroordeeld was, kreeg hij berouw. Hij bracht de dertig zilverstukken naar de hogepriesters en oudsten terug en zei:

‘Ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren.’ Maar zij zeiden:

‘Wat gaat ons dat aan? Zie dat zelf maar op te lossen!’ Toen smeet hij de zilverstukken de tempel in, vluchtte weg en verhing zich. De hogepriesters verzamelden de zilverstukken en zeiden tegen elkaar:

‘We mogen ze niet bij de tempelschat voegen, aangezien het bloedgeld is.’ Na ampel beraad kochten ze er de akker van de pottenbakker mee, die dan als begraafplaats voor vreemdelingen kon dienen. Daarom heet die akker tot op de dag van vandaag de Bloedakker. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia:

‘En ze verzamelden de dertig zilverstukken, het bedrag waarop hij geschat was en dat ze hadden bepaald met de zonen van Israël, en ze betaalden er de akker van de pottenbakker mee, zoals de Heer mij had opgedragen.’

Toen Jezus voor de prefect stond, stelde deze Hem de vraag:

‘Bent U de koning van de Joden?’ Jezus zei:

‘U zegt het.’ Maar op de beschuldigingen die de hogepriesters en oudsten tegen Hem inbrachten, antwoordde Hij niet één keer. Daarop zei Pilatus tegen Hem:

‘Hoort U niet wat deze getuigen allemaal tegen U inbrengen?’ Hij gaf op geen enkele beschuldiging enig weerwoord, wat de prefect zeer verwonderde.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
0Shares