Hij was nog niet uitgesproken of er kwam een leider van de synagoge naar hen toe die voor Jezus neerviel en zei:

‘Mijn dochter is zojuist gestorven. Kom alstublieft en leg haar de hand op, dan zal ze weer leven.’ Jezus stond op en volgde hem met Zijn leerlingen. Plotseling naderde hen van achteren een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze raakte de zoom van Zijn bovenkleed aan, want ze dacht:

Als ik alleen Zijn bovenkleed maar kan aanraken, zal ik al genezen worden. Jezus draaide zich om, en bij het zien van de vrouw zei Hij:

‘Wees gerust, uw geloof heeft u gered.’ En vanaf dat moment was de vrouw genezen.

Toen Jezus bij het huis van de leider van de synagoge aankwam en er de fluitspelers en de luid weeklagende menigte zag, zei Hij:

‘Ga naar huis, het meisje is immers niet gestorven, ze slaapt.’ Men lachte smalend. Nadat iedereen was weggestuurd, ging Hij naar binnen. Hij pakte het meisje bij de hand, en ze stond op. Het verhaal hierover verspreidde zich in de hele omgeving.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
0Shares