Hij was nog niet uitgesproken of er kwam een leider van de synagoge naar hen toe die voor Jezus neerviel en zei:

‘Mijn dochter is zojuist gestorven. Kom alstublieft en leg haar de hand op, dan zal ze weer leven.’ Jezus stond op en volgde hem met Zijn leerlingen. Plotseling naderde hen van achteren een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze raakte de zoom van Zijn bovenkleed aan, want ze dacht:

Als ik alleen Zijn bovenkleed maar kan aanraken, zal ik al genezen worden. Jezus draaide zich om, en bij het zien van de vrouw zei Hij:

‘Wees gerust, uw geloof heeft u gered.’ En vanaf dat moment was de vrouw genezen.

Toen Jezus bij het huis van de leider van de synagoge aankwam en er de fluitspelers en de luid weeklagende menigte zag, zei Hij:

‘Ga naar huis, het meisje is immers niet gestorven, ze slaapt.’ Men lachte smalend. Nadat iedereen was weggestuurd, ging Hij naar binnen. Hij pakte het meisje bij de hand, en ze stond op. Het verhaal hierover verspreidde zich in de hele omgeving.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
0Shares