Want Ik zeg jullie:
 
als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.
 
Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd:
 
”Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.” En Ik zeg zelfs:
 
ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen “Nietsnut!” zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan.
 
Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent, anders levert hij je uit aan de rechter, draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en word je gevangengezet. Ik verzeker je:
 
dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt.
 
Jullie hebben gehoord dat gezegd werd:
 
“Pleeg geen overspel.” En Ik zeg zelfs:
 
iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt. En als je rechterhand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam naar de Gehenna gaat. Er werd gezegd:
 
“Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief meegeven.” En Ik zeg jullie:
 
ieder die zijn vrouw verstoot, drijft haar tot overspel – tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis; en ook wie trouwt met een verstoten vrouw, pleegt overspel.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
0Shares