Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid:

‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat wil zeggen:

‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen:

‘Hij roept om Elia!’ Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld die een spons pakte en in zure wijn doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde Hem te laten drinken. De anderen zeiden:

‘Niet doen, laten we eens kijken of Elia Hem komt redden.’ Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf Hij de geest. Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt; na Jezus’ opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen. Toen de centurio en degenen die met hem Jezus bewaakten de aardbeving voelden en merkten wat er gebeurde, werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden:

‘Hij was werkelijk Gods Zoon.’

Vele vrouwen, die Jezus vanuit Galilea gevolgd waren om voor Hem te zorgen, stonden van een afstand toe te kijken. Onder hen bevonden zich Maria uit Magdala, Maria de moeder van Jakobus en Josef, en de moeder van de zonen van Zebedeüs.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
0Shares