Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid:

‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat wil zeggen:

‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen:

‘Hij roept om Elia!’ Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld die een spons pakte en in zure wijn doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde Hem te laten drinken. De anderen zeiden:

‘Niet doen, laten we eens kijken of Elia Hem komt redden.’ Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf Hij de geest. Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt; na Jezus’ opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen. Toen de centurio en degenen die met hem Jezus bewaakten de aardbeving voelden en merkten wat er gebeurde, werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden:

‘Hij was werkelijk Gods Zoon.’

Vele vrouwen, die Jezus vanuit Galilea gevolgd waren om voor Hem te zorgen, stonden van een afstand toe te kijken. Onder hen bevonden zich Maria uit Magdala, Maria de moeder van Jakobus en Josef, en de moeder van de zonen van Zebedeüs.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
0Shares