Toen de avond gevallen was, arriveerde er een rijke man die uit Arimatea afkomstig was. Hij heette Josef en was ook een leerling van Jezus geworden. Hij meldde zich bij Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Hierop gaf Pilatus bevel het aan hem af te staan. Josef nam het lichaam mee, wikkelde het in zuiver linnen en legde het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouwen. Toen rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf en vertrok. Maria uit Magdala en de andere Maria bleven achter, ze waren tegenover het graf gaan zitten.

De volgende dag, dus na de voorbereidingsdag, gingen de hogepriesters en de Farizeeën samen naar Pilatus. Ze zeiden tegen hem:

‘Heer, het schoot ons te binnen dat die bedrieger, toen Hij nog leefde, gezegd heeft:

“Na drie dagen zal Ik uit de dood opstaan.” Geeft u alstublieft bevel om het graf tot de derde dag te bewaken, anders komen Zijn leerlingen Hem heimelijk weghalen en zullen ze tegen het volk zeggen:

“Hij is opgestaan uit de dood, “en die laatste leugen zal nog erger zijn dan de eerste.’ Pilatus antwoordde:

‘U kunt bewaking krijgen. Ga nu en regel het zo goed als u kunt.’ Ze gingen erheen en beveiligden het graf door het te verzegelen en er bewakers voor te zetten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
0Shares