Toen de avond gevallen was, arriveerde er een rijke man die uit Arimatea afkomstig was. Hij heette Josef en was ook een leerling van Jezus geworden. Hij meldde zich bij Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Hierop gaf Pilatus bevel het aan hem af te staan. Josef nam het lichaam mee, wikkelde het in zuiver linnen en legde het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouwen. Toen rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf en vertrok. Maria uit Magdala en de andere Maria bleven achter, ze waren tegenover het graf gaan zitten.

De volgende dag, dus na de voorbereidingsdag, gingen de hogepriesters en de Farizeeën samen naar Pilatus. Ze zeiden tegen hem:

‘Heer, het schoot ons te binnen dat die bedrieger, toen Hij nog leefde, gezegd heeft:

“Na drie dagen zal Ik uit de dood opstaan.” Geeft u alstublieft bevel om het graf tot de derde dag te bewaken, anders komen Zijn leerlingen Hem heimelijk weghalen en zullen ze tegen het volk zeggen:

“Hij is opgestaan uit de dood, “en die laatste leugen zal nog erger zijn dan de eerste.’ Pilatus antwoordde:

‘U kunt bewaking krijgen. Ga nu en regel het zo goed als u kunt.’ Ze gingen erheen en beveiligden het graf door het te verzegelen en er bewakers voor te zetten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
0Shares