Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de twaalf leerlingen apart. Hij zei tegen hen:

‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die Hem ter dood zullen veroordelen. Ze zullen Hem uitleveren aan de heidenen, die de spot met Hem zullen drijven en Hem zullen geselen en kruisigen. Maar op de derde dag zal Hij worden opgewekt uit de dood.’

Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs met haar zonen naar Hem toe. Ze viel voor Hem neer om Hem een gunst te vragen. Hij vroeg haar:

‘Wat wilt u?’ Ze antwoordde:

‘Beloof me dat deze twee zonen van mij in Uw koninkrijk naast U mogen zitten, de een rechts van U en de ander links.’ Maar Jezus zei hun:

‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die Ik zal moeten drinken?’ ‘Ja, dat kunnen wij, ‘antwoordden ze. Toen zei Hij:

‘Uit Mijn beker zullen jullie inderdaad drinken, maar wie er rechts en links van Mij zullen zitten kan Ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie Mijn Vader ze heeft bestemd.’ Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op de twee broers. Jezus riep hen bij zich en zei:

‘Jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn – zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven als losgeld voor velen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
1Shares