Deze twaalf zond Jezus uit, en Hij gaf hun de volgende instructies:

‘Sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek geen Samaritaanse stad. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël. Ga op weg en verkondig:

“Het koninkrijk van de hemel is nabij.” Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven! Neem in je beurs geen gouden, zilveren of koperen munten mee, schaf je voor onderweg geen reistas aan, geen extra kleren, geen sandalen en geen stok, want een arbeider is het waard dat er in zijn onderhoud wordt voorzien. In elke stad en in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is je te ontvangen; blijf daar dan tot je weer verder gaat. Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat. Laat jullie vrede over dat huis komen als het dat waard is, maar als het dat niet waard is, laat dan die vrede naar je terugkeren. En als ze je niet willen ontvangen noch naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten. Ik verzeker jullie:

de dag van het oordeel zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan voor die stad.

Bedenk wel, Ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif. Pas op voor de mensen, want ze zullen je voor het gerecht brengen en je geselen in hun synagogen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
0Shares