Deze twaalf zond Jezus uit, en Hij gaf hun de volgende instructies:

‘Sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek geen Samaritaanse stad. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël. Ga op weg en verkondig:

“Het koninkrijk van de hemel is nabij.” Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven! Neem in je beurs geen gouden, zilveren of koperen munten mee, schaf je voor onderweg geen reistas aan, geen extra kleren, geen sandalen en geen stok, want een arbeider is het waard dat er in zijn onderhoud wordt voorzien. In elke stad en in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is je te ontvangen; blijf daar dan tot je weer verder gaat. Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat. Laat jullie vrede over dat huis komen als het dat waard is, maar als het dat niet waard is, laat dan die vrede naar je terugkeren. En als ze je niet willen ontvangen noch naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten. Ik verzeker jullie:

de dag van het oordeel zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan voor die stad.

Bedenk wel, Ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif. Pas op voor de mensen, want ze zullen je voor het gerecht brengen en je geselen in hun synagogen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
0Shares