Toen de hogepriesters en de Farizeeën Zijn gelijkenissen hoorden, begrepen ze dat Hij over hen sprak. Ze wilden Hem graag gevangennemen, maar ze waren bang voor de reactie van de volksmassa, daar men Hem voor een profeet hield.

Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis:

‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren erop uit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet komen. Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht:

“Zeg tegen de genodigden:

‘Ik heb een feestmaal bereid, ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft!'” Maar ze negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen. De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen erop af, hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren:

“Alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de gasten waren het niet waard genodigd te worden. Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt.” De dienaren gingen de straat op en brachten zo veel mogelijk mensen samen, zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd. Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had, en hij vroeg hem:

“Vriend, hoe ben je hier binnengekomen terwijl je niet eens een bruiloftskleed aanhebt?” De man wist niets te zeggen. Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars:

“Bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt. Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.”‘

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
0Shares