In die tijd zei Jezus ook:

‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt U het gewild. Alles is Mij toevertrouwd door Mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.

Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. Neem Mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
1Shares