In die tijd zei Jezus ook:

‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt U het gewild. Alles is Mij toevertrouwd door Mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.

Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. Neem Mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
1Shares