Nadat de Farizeeën hadden vernomen dat Hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. Om Hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde:

‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ Hij antwoordde:

‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk:

heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’

Nu de Farizeeën om Hem heen stonden, stelde Jezus hun deze vraag:

‘Wat denkt u over de messias? Van wie is Hij een zoon?’ ‘Van David, ‘antwoordden ze. Jezus vroeg:

‘Hoe kan David Hem dan, geïnspireerd door de Geest, Heer noemen? Want hij zegt:

“De Heer sprak tot mijn Heer:

‘Neem plaats aan Mijn rechterhand, tot Ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.'” Als David Hem dus Heer noemt, hoe kan Hij dan zijn zoon zijn?’ En niemand was in staat Hem een antwoord te geven, noch durfde iemand Hem vanaf die dag nog een vraag te stellen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
0Shares