Nadat de Farizeeën hadden vernomen dat Hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. Om Hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde:

‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ Hij antwoordde:

‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk:

heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’

Nu de Farizeeën om Hem heen stonden, stelde Jezus hun deze vraag:

‘Wat denkt u over de messias? Van wie is Hij een zoon?’ ‘Van David, ‘antwoordden ze. Jezus vroeg:

‘Hoe kan David Hem dan, geïnspireerd door de Geest, Heer noemen? Want hij zegt:

“De Heer sprak tot mijn Heer:

‘Neem plaats aan Mijn rechterhand, tot Ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.'” Als David Hem dus Heer noemt, hoe kan Hij dan zijn zoon zijn?’ En niemand was in staat Hem een antwoord te geven, noch durfde iemand Hem vanaf die dag nog een vraag te stellen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
0Shares