Toen ze uit Jericho vertrokken, volgde Hem een grote menigte. Er zaten daar twee blinden langs de weg die, toen ze hoorden dat Jezus voorbijkwam, begonnen te roepen:

‘Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons!’ Men snauwde hun toe dat ze hun mond moesten houden. Maar ze riepen nog harder:

‘Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons!’ Jezus bleef staan, Hij riep hen en vroeg:

‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’ Ze antwoordden:

‘Heer, open onze ogen!’ Jezus kreeg medelijden en raakte hun ogen aan. Meteen konden ze weer zien en ze volgden Hem.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
0Shares