Toen ze uit Jericho vertrokken, volgde Hem een grote menigte. Er zaten daar twee blinden langs de weg die, toen ze hoorden dat Jezus voorbijkwam, begonnen te roepen:

‘Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons!’ Men snauwde hun toe dat ze hun mond moesten houden. Maar ze riepen nog harder:

‘Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons!’ Jezus bleef staan, Hij riep hen en vroeg:

‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’ Ze antwoordden:

‘Heer, open onze ogen!’ Jezus kreeg medelijden en raakte hun ogen aan. Meteen konden ze weer zien en ze volgden Hem.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
0Shares