Nadat Jezus de tempel had verlaten, wendden Zijn leerlingen zich onderweg tot Hem en vestigden Zijn aandacht op de tempelgebouwen. Hij zei tegen hen:

‘Hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie:

geen enkele steen zal op de andere blijven, alles zal worden afgebroken!’

Op de Olijfberg ging Hij zitten met Zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze:

‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we Uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’ Jezus antwoordde hun:

‘Pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die Mijn naam gebruiken en zeggen:

“Ik ben de messias, “en ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven:

dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van Mijn naam. Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
0Shares