Nadat Jezus de tempel had verlaten, wendden Zijn leerlingen zich onderweg tot Hem en vestigden Zijn aandacht op de tempelgebouwen. Hij zei tegen hen:

‘Hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie:

geen enkele steen zal op de andere blijven, alles zal worden afgebroken!’

Op de Olijfberg ging Hij zitten met Zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze:

‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we Uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’ Jezus antwoordde hun:

‘Pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die Mijn naam gebruiken en zeggen:

“Ik ben de messias, “en ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven:

dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van Mijn naam. Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
0Shares