Toen Jezus het huis van Petrus was binnengegaan, zag Hij diens schoonmoeder met koorts in bed liggen. Hij raakte haar hand aan en de koorts verdween. Ze stond op en begon voor Hem te zorgen.

Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij Hem. Met enkel bevel dreef Hij de geesten uit, en allen die ziek waren genas Hij, opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jesaja:

‘Hij was het die onze ziekten wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen.’

Toen Jezus de mensenmassa om zich heen zag, gaf Hij bevel naar de overkant te varen. Maar een schriftgeleerde kwam op Hem af en zei:

‘Meester, ik zal U volgen waarheen U ook gaat.’ Jezus zei tegen hem:

‘De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan Zijn hoofd nergens te ruste leggen.’ Een ander, een van Zijn leerlingen, zei:

‘Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.’ Maar Jezus zei tegen hem:

‘Volg Mij en laat de doden hun doden begraven.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
0Shares