Toen Jezus het huis van Petrus was binnengegaan, zag Hij diens schoonmoeder met koorts in bed liggen. Hij raakte haar hand aan en de koorts verdween. Ze stond op en begon voor Hem te zorgen.

Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij Hem. Met enkel bevel dreef Hij de geesten uit, en allen die ziek waren genas Hij, opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jesaja:

‘Hij was het die onze ziekten wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen.’

Toen Jezus de mensenmassa om zich heen zag, gaf Hij bevel naar de overkant te varen. Maar een schriftgeleerde kwam op Hem af en zei:

‘Meester, ik zal U volgen waarheen U ook gaat.’ Jezus zei tegen hem:

‘De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan Zijn hoofd nergens te ruste leggen.’ Een ander, een van Zijn leerlingen, zei:

‘Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.’ Maar Jezus zei tegen hem:

‘Volg Mij en laat de doden hun doden begraven.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
0Shares