Nadat Hij de mensen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen:

‘Luister en kom tot inzicht. Niet wat de mond ingaat maakt een mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt een mens onrein.’

Daarop kwamen de leerlingen bij Hem en zeiden:

‘Weet U dat de Farizeeën Uw uitspraak gehoord hebben en dat ze die stuitend vinden?’ Hij antwoordde:

‘Elke plant die niet door Mijn hemelse Vader is geplant, zal met wortel en al worden uitgerukt. Laat ze toch, die blinde blindengeleiders! Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze samen in een kuil.’ Toen stelde Petrus de vraag:

‘Wilt U ons die uitspraak uitleggen?’ Jezus zei:

‘Begrijpen ook jullie het dan nog steeds niet? Zien jullie dan niet in dat alles wat de mond ingaat in de maag terechtkomt en in de beerput weer verdwijnt? Wat daarentegen de mond uitgaat komt uit het hart, en die dingen maken een mens onrein. Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. Dat maakt een mens onrein, niet eten met ongewassen handen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
0Shares