Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.
 
Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.
 
Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen Mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van Mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen Mij zeggen:
 
“Heer, Heer, hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in Uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in Uw naam? En dan zal Ik hun rechtuit zeggen:
 
“Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”
 
Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van Mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over.’
 
Toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van Zijn onderricht, want Hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden. Hij daalde de berg af en grote mensenmassa’s volgden Hem.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
0Shares