Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.
 
Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.
 
Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen Mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van Mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen Mij zeggen:
 
“Heer, Heer, hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in Uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in Uw naam? En dan zal Ik hun rechtuit zeggen:
 
“Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”
 
Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van Mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over.’
 
Toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van Zijn onderricht, want Hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden. Hij daalde de berg af en grote mensenmassa’s volgden Hem.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
0Shares