Hij verbood hun uitdrukkelijk bekend te maken wie Hij was. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja:

‘Hier is de Dienaar die Ik Mij gekozen heb, die Ik liefheb en in wie Ik vreugde vind. Ik zal Hem vervullen met Mijn geest, aan alle volken zal Hij het recht verkondigen. Hij zal geen woordenstrijd aangaan en op straat Zijn stem niet verheffen. Het geknakte riet breekt Hij niet af, noch dooft Hij de kwijnende vlam, totdat het recht dankzij Hem overwint. Op Zijn naam zullen alle volken hun hoop vestigen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
0Shares