Hij verbood hun uitdrukkelijk bekend te maken wie Hij was. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja:

‘Hier is de Dienaar die Ik Mij gekozen heb, die Ik liefheb en in wie Ik vreugde vind. Ik zal Hem vervullen met Mijn geest, aan alle volken zal Hij het recht verkondigen. Hij zal geen woordenstrijd aangaan en op straat Zijn stem niet verheffen. Het geknakte riet breekt Hij niet af, noch dooft Hij de kwijnende vlam, totdat het recht dankzij Hem overwint. Op Zijn naam zullen alle volken hun hoop vestigen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
0Shares