Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood kwamen de leerlingen naar Jezus toe en vroegen:

‘Waar wilt U dat wij voorbereidingen treffen zodat U het pesachmaal kunt eten?’ Hij zei:

‘Ga naar de stad en zeg tegen de persoon die jullie bekend is:

“De Meester zegt:

‘Mijn tijd is nabij, bij jou wil Ik met Mijn leerlingen het pesachmaal gebruiken.'”‘ De leerlingen deden wat Jezus hun had opgedragen en bereidden het pesachmaal.

Toen de avond was gevallen, lag Hij samen met de twaalf aan voor de maaltijd. Onder het eten zei Hij tegen hen:

‘Ik verzeker jullie:

een van jullie zal Mij uitleveren.’ Dit bedroefde hen zeer, en de een na de ander vroegen ze Hem:

‘Ik toch niet, Heer?’ Hij antwoordde:

‘Hij die samen met Mij zijn brood in de kom doopte, die zal Mij uitleveren. De Mensenzoon zal heengaan zoals over Hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt:

het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.’ Toen zei Judas, die Hem zou uitleveren:

‘Ik ben het toch niet, rabbi?’ Jezus antwoordde:

‘Jij zegt het.’

Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden:

‘Neem, eet, dit is Mijn lichaam.’ En Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden:

‘Drink allen hieruit, dit is Mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie:

vanaf vandaag zal Ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat Ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van Mijn Vader.’ Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
0Shares