Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal Hij plaatsnemen op Zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor Hem worden samengebracht en zal Hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; de schapen zal Hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de Koning tegen de groep rechts van zich zeggen:

“Jullie zijn door Mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen Mij op, Ik was naakt, en jullie kleedden Mij. Ik was ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe.” Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden:

“Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en opgenomen, U naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat U ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar U toe gekomen?” En de Koning zal hun antwoorden:

“Ik verzeker jullie:

alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van Mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.” Daarop zal Hij ook de groep aan Zijn linkerzijde toespreken:

“Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit Mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want Ik had honger en jullie gaven Mij niet te eten, Ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij niet op, Ik was naakt en jullie kleedden Mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten Mij niet.” Dan zullen ook zij antwoorden:

“Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor U gezorgd?” En Hij zal hun antwoorden:

“Ik verzeker jullie:

alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor Mij niet gedaan.” Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
0Shares