Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had Hij grote honger. Nu kwam de beproever naar Hem toe en zei:

‘Als U de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ Maar Jezus gaf hem ten antwoord:

‘Er staat geschreven:

“De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ Vervolgens nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op het hoogste punt van de tempel. Hij zei tegen Hem:

‘Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven:

“Zijn engelen zal Hij opdracht geven om U op hun handen te dragen, zodat U Uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ Jezus antwoordde:

‘Er staat ook geschreven:

“Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ De duivel nam Hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde Hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei:

‘Dit alles zal ik U geven als U voor mij neervalt en mij aanbidt.’ Daarop zei Jezus tegen hem:

‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven:

“Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem.”’ Daarna liet de duivel Hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor Hem te zorgen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
0Shares