Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had Hij grote honger. Nu kwam de beproever naar Hem toe en zei:

‘Als U de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ Maar Jezus gaf hem ten antwoord:

‘Er staat geschreven:

“De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ Vervolgens nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op het hoogste punt van de tempel. Hij zei tegen Hem:

‘Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven:

“Zijn engelen zal Hij opdracht geven om U op hun handen te dragen, zodat U Uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ Jezus antwoordde:

‘Er staat ook geschreven:

“Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ De duivel nam Hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde Hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei:

‘Dit alles zal ik U geven als U voor mij neervalt en mij aanbidt.’ Daarop zei Jezus tegen hem:

‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven:

“Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem.”’ Daarna liet de duivel Hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor Hem te zorgen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
0Shares