Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen:

‘Waar is de pasgeboren Koning van de Joden? Wij hebben namelijk Zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem eer te bewijzen.’ Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. ‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet:

“En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een Leider voort die Mijn volk Israël zal hoeden.”’ Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden:

‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’ Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, Zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan:

goud en wierook en mirre. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
0Shares