Jezus trok weer verder. Bij het Meer van Galilea ging Hij de berg op; daar ging Hij zitten. Er kwamen grote mensenmassa’s op Hem af. Men had verlamden, blinden, kreupelen, doofstommen en vele anderen meegebracht, die men aan Zijn voeten legde, en Hij genas hen allen. De mensen zagen vol verwondering hoe doofstommen gingen spreken, kreupelen beter werden, verlamden gingen lopen en blinden weer konden zien, en ze brachten hulde aan de God van Israël.

Nadat Jezus Zijn leerlingen bij zich had geroepen, zei Hij:

‘Ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al drie dagen bij me en ze hebben niets meer te eten. En hen met een lege maag naar huis sturen wil Ik niet, want dan zouden ze onderweg bezwijken.’ De leerlingen antwoordden:

‘Maar waar halen we in deze verlatenheid genoeg brood vandaan om al die mensen te voeden?’ Jezus vroeg hun:

‘Hoeveel broden hebben jullie?’ Ze zeiden:

‘Zeven, en wat visjes.’ Hij gaf de mensen opdracht op de grond te gaan zitten. Toen nam Hij de zeven broden en de vissen, sprak het dankgebed uit, brak de broden en deelde ze uit aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd, en toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze zeven manden vol. Er hadden ongeveer vierduizend man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld. Nadat Hij de mensen had weggestuurd, stapte Hij in de boot en voer naar de omgeving van Magadan.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
0Shares