En als je hand of je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg:

je kunt beter verminkt of kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen of twee voeten in het eeuwigbrandend vuur geworpen worden. Brengt je oog je op de verkeerde weg, ruk het dan uit en werp het weg:

je kunt beter met één oog het leven binnengaan dan in het bezit van twee ogen in het vuur van de Gehenna geworpen worden.

Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. Want Ik zeg jullie:

hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van Mijn hemelse Vader. Wat denken jullie? Als iemand honderd schapen bezit en een daarvan dwaalt af, zal hij er dan niet negenennegentig in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken? Als het hem lukt het te vinden, dan zal hij zich, dat verzeker Ik jullie, over dat ene meer verheugen dan over de negenennegentig andere die niet afgedwaald waren. Zo is het ook bij jullie Vader in de hemel:

Hij wil niet dat een van deze geringen verloren gaat.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
0Shares