Daarna richtte Jezus zich tot de menigte en tot Zijn leerlingen en zei:

‘De schriftgeleerden en de Farizeeën hebben plaatsgenomen op de stoel van Mozes. Houd je dus aan alles wat ze jullie zeggen en handel daarnaar; maar handel niet naar hun daden, want ze doen zelf niet wat ze jullie voorhouden. Ze bundelen alle voorschriften tot een zware last en leggen die de mensen op de schouders, terwijl ze zelf geen vinger uitsteken om die te verlichten. Al hun daden zijn erop gericht om door de mensen gezien te worden. Ze verbreden immers hun gebedsriemen en maken de kwastjes aan hun kleren langer, ze verlangen een ereplaats bij feestmaaltijden en in synagogen, en hechten eraan op het marktplein eerbiedig te worden begroet en door de mensen rabbi te worden genoemd. Jullie moeten je niet rabbi laten noemen, want jullie hebben maar één meester, en jullie zijn elkaars broeders en zusters. En noem niemand op aarde vader, want jullie hebben maar één vader, de Vader in de hemel. Laat je ook niet leraar noemen, want jullie hebben maar één leraar, de Messias. De belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn. Wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd.

Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
0Shares