Toen Jezus hiervan hoorde, week Hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar Hij alleen kon zijn. Maar de mensen kwamen het te weten, en vanuit de steden volgden ze Hem over land. Toen Hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde Hij medelijden met hen en Hij genas hun zieken.

Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar Hem toe en zeiden:

‘Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen.’ Maar Jezus zei:

‘Ze hoeven niet weg, geven jullie hun maar te eten.’ Ze antwoordden Hem:

‘We hebben hier niets, alleen vijf broden en twee vissen.’ Hij zei:

‘Breng ze Mij.’ En nadat Hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam Hij de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden; Hij gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd, en toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze twaalf manden vol. Er hadden ongeveer vijfduizend man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
0Shares