Toen bracht men een blinde bij Hem die bezeten was en niet kon spreken, en Hij genas hem, zodat hij weer kon spreken en zien. Alle omstanders stonden versteld en zeiden:

‘Zou Híj de Zoon van David zijn?’ Maar de Farizeeën die dit hoorden, zeiden tegen elkaar:

‘Hij kan die demonen alleen maar uitdrijven dankzij Beëlzebul, de vorst der demonen.’ Jezus wist wat ze dachten en zei tegen hen:

‘Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is wordt verwoest, en geen enkele stad of gemeenschap die innerlijk verdeeld is zal standhouden. Als Satan Satan uitdrijft, keert hij zich tegen zichzelf. Hoe kan zijn koninkrijk dan standhouden? En als Ik inderdaad door Beëlzebul demonen uitdrijf, door wie drijven uw eigen mensen ze dan uit? Zij zullen dan ook uw rechters zijn! Maar als Ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. Trouwens, hoe kan iemand het huis van een sterkere binnengaan en zijn inboedel roven, als hij die sterkere niet eerst heeft vastgebonden? Pas dan zal hij zijn huis kunnen leegroven. Wie niet met Mij is, is tegen Mij, en wie niet met Mij samenbrengt, drijft uiteen. Daarom zeg Ik u:

elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden vergeven, maar wie de Geest lastert kan niet worden vergeven. En iedereen die iets ten nadele van de Mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie kwaadspreekt van de heilige Geest zal niet worden vergeven, noch in deze wereld, noch in de komende.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
0Shares