Toen bracht men een blinde bij Hem die bezeten was en niet kon spreken, en Hij genas hem, zodat hij weer kon spreken en zien. Alle omstanders stonden versteld en zeiden:

‘Zou Híj de Zoon van David zijn?’ Maar de Farizeeën die dit hoorden, zeiden tegen elkaar:

‘Hij kan die demonen alleen maar uitdrijven dankzij Beëlzebul, de vorst der demonen.’ Jezus wist wat ze dachten en zei tegen hen:

‘Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is wordt verwoest, en geen enkele stad of gemeenschap die innerlijk verdeeld is zal standhouden. Als Satan Satan uitdrijft, keert hij zich tegen zichzelf. Hoe kan zijn koninkrijk dan standhouden? En als Ik inderdaad door Beëlzebul demonen uitdrijf, door wie drijven uw eigen mensen ze dan uit? Zij zullen dan ook uw rechters zijn! Maar als Ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. Trouwens, hoe kan iemand het huis van een sterkere binnengaan en zijn inboedel roven, als hij die sterkere niet eerst heeft vastgebonden? Pas dan zal hij zijn huis kunnen leegroven. Wie niet met Mij is, is tegen Mij, en wie niet met Mij samenbrengt, drijft uiteen. Daarom zeg Ik u:

elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden vergeven, maar wie de Geest lastert kan niet worden vergeven. En iedereen die iets ten nadele van de Mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie kwaadspreekt van de heilige Geest zal niet worden vergeven, noch in deze wereld, noch in de komende.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
0Shares