Daarop reageerden enkele schriftgeleerden en Farizeeën met een vraag:

‘Meester, we zouden graag een teken van U zien.’ Hij antwoordde:

‘Dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van de profeet Jona. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven. Op de dag van het oordeel zullen de Ninevieten samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen; want zij hadden zich bekeerd na de prediking van Jona, en hier ziet u iemand die meer is dan Jona! Op de dag van het oordeel zal de koningin van het Zuiden samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen; want zij was van het uiteinde van de aarde gekomen om te luisteren naar de wijsheid van Salomo, en hier ziet u iemand die meer is dan Salomo!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
0Shares