Sta op, laten we gaan; kijk, hij die me uitlevert, is al vlakbij.’

Nog voor Hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de twaalf, in gezelschap van een grote, met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hogepriesters en de oudsten van het volk was gestuurd. Met hen had zijn verrader een teken afgesproken. ‘Degene die ik kus, ‘had hij gezegd, ‘die is het, die moet je gevangennemen.’ Hij liep recht op Jezus af, zei:

‘Gegroet, rabbi!’ en kuste Hem. Jezus zei tegen hem:

‘Vriend, ben je daarvoor gekomen?’ Daarop kwam de bende naderbij, ze grepen Jezus vast en namen Hem gevangen. Nu greep een van Jezus’ metgezellen naar zijn zwaard. Hij trok het, haalde uit en sloeg de dienaar van de hogepriester een oor af. Daarop zei Jezus tegen hem:

‘Steek je zwaard terug op zijn plaats. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen. Weet je niet dat Ik Mijn Vader maar te hulp hoef te roepen en dat Hij Mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen? Maar hoe zouden dan de Schriften in vervulling gaan, waar staat dat het zo moet gebeuren?’ Toen zei Jezus tegen de omstanders:

‘Met zwaarden en knuppels bent u uitgetrokken om Mij te arresteren, alsof Ik een misdadiger ben! Dagelijks was Ik in de tempel om onderricht te geven, en toen hebt u me niet gevangengenomen. Maar dit alles gebeurt opdat de geschriften van de profeten in vervulling gaan.’ Daarop lieten alle leerlingen Hem in de steek en vluchtten weg.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
0Shares