In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde:

‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei:

‘Luid klinkt een stem in de woestijn:

“Maak de weg van de Heer gereed, maak recht Zijn paden.”’ Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe, en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden.

Toen hij zag dat veel Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen:

‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen:

Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie:

God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! De bijl ligt al aan de wortel van de boom:

iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven, maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om Zijn sandalen voor Hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; Hij houdt de wan in Zijn hand, Hij zal Zijn dorsvloer reinigen en Zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur.’

Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde Hem tegen te houden met de woorden:

‘Ik zou door U gedoopt moeten worden, en dan komt U naar mij?’ Jezus antwoordde:

‘Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Toen stemde Johannes ermee in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem en zag Hij hoe de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem:

‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
0Shares