Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar Hem toe, en Hij genas hen. De hogepriesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen Hij verrichtte en hoorden de kinderen in de tempel ‘Hosanna voor de Zoon van David!’ roepen, en ze waren hoogst verontwaardigd. Ze gingen Hem vragen:

‘Hoort U wat ze zeggen?’ En Jezus antwoordde hun:

‘Jazeker! Hebt u dan nooit gelezen:

“Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt U zich een loflied laten zingen”?’ Zo liet Hij hen staan, en Hij ging de stad uit, naar Betanië, waar Hij de nacht doorbracht.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 27:57-66 Het graf
0Shares