Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar Hem toe, en Hij genas hen. De hogepriesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen Hij verrichtte en hoorden de kinderen in de tempel ‘Hosanna voor de Zoon van David!’ roepen, en ze waren hoogst verontwaardigd. Ze gingen Hem vragen:

‘Hoort U wat ze zeggen?’ En Jezus antwoordde hun:

‘Jazeker! Hebt u dan nooit gelezen:

“Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt U zich een loflied laten zingen”?’ Zo liet Hij hen staan, en Hij ging de stad uit, naar Betanië, waar Hij de nacht doorbracht.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
0Shares