Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen Hij de mensenmenigte zag, voelde Hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen Zijn leerlingen:

‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’

Daarop riep Hij Zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen.

Dit zijn de namen van de twaalf apostelen:

als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en Zijn broer Andreas, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Zijn broer Johannes, Filippus en Bartolomeüs, Tomas en de tollenaar Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Taddeüs, en ten slotte Simon Kananeüs en Judas Iskariot, die Hem zou uitleveren.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
0Shares