Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen Hij de mensenmenigte zag, voelde Hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen Zijn leerlingen:

‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’

Daarop riep Hij Zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen.

Dit zijn de namen van de twaalf apostelen:

als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en Zijn broer Andreas, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Zijn broer Johannes, Filippus en Bartolomeüs, Tomas en de tollenaar Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Taddeüs, en ten slotte Simon Kananeüs en Judas Iskariot, die Hem zou uitleveren.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
0Shares