Daarop maakte Hij de steden waar bijna al Zijn wonderen hadden plaatsgevonden, het verwijt dat ze niet tot inkeer waren gekomen:

‘Wee Chorazin, wee Betsaïda, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan zouden de inwoners van die steden zich allang in een boetekleed hebben gehuld en met stof op hun hoofd tot inkeer gekomen zijn.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
0Shares