Terwijl ze het huis weer verlieten, bracht men iemand bij Hem die bezeten was en niet kon spreken. Nadat de demon was uitgedreven, begon de stomme te spreken. De mensenmassa stond versteld, men zei:

‘Zoiets hebben we in Israël nog nooit gezien!’ Maar de Farizeeën zeiden:

‘Het is dankzij de vorst der demonen dat Hij demonen kan uitdrijven.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
0Shares