Terwijl ze het huis weer verlieten, bracht men iemand bij Hem die bezeten was en niet kon spreken. Nadat de demon was uitgedreven, begon de stomme te spreken. De mensenmassa stond versteld, men zei:

‘Zoiets hebben we in Israël nog nooit gezien!’ Maar de Farizeeën zeiden:

‘Het is dankzij de vorst der demonen dat Hij demonen kan uitdrijven.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
0Shares