Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde:
 
mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
 
Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!
 
Niemand kan twee heren dienen:
 
hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. Daarom zeg Ik jullie:
 
maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht:
 
ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie:
 
zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af:
 
“Wat zullen we eten?” of:
 
“Wat zullen we drinken?” of:
 
“Waarmee zullen we ons kleden?” – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
0Shares